Vaccination

Huvudsyftet med att vaccinera våra djur är förstås för att skydda dem mot sjukdom, men ett annat mycket viktigt skäl är att förhindra att allvarliga sjukdomar som t.ex. valpsjuka får fäste i vårt land.

Det har blivit allt vanligare att vi tar med våra djur på semesterresor utomlands och då krävs vaccinering mot rabies. Främsta anledningen till det är att skydda oss människor mot denna allvarliga sjukdom.

Tänk även på att vaccinationsbestämmelserna skiljer sig åt mellan olika länder och tävlingsarrangörer. Kontrollera alltid vad som gäller i det land dit du ska resa med ditt djur.

Här nedan hittar du en beskrivning av de olika vaccineringar som rekommenderas för ditt djur. Allmänt kan sägas att hundar och katter vaccineras första gången hos uppfödaren vid 7-9 veckors ålder, sedan vid 12 veckor och igen när de fyller ett år. Därefter sker vaccination en gång per år. Är du osäker på vilken vaccination som det för tillfället är dags för så kan veterinären avgöra det genom att titta på ditt vaccinationskort eller i journalen, där alla vaccinationer skrivs in.

Vaccinera hund

Parvovirusinfektion

Parvovirus drabbar framförallt unga valpar och äldre djur mycket hårt. Sjukdomen är livshotande då viruset angriper tarmen och ger en allvarlig infektion med kraftiga kräkningar och diarréer som följd. Parvoviruset är spritt över hela Sverige och är sannolikt relativt vanligt.

Valpen vaccineras första gången av uppfödaren vid cirka 7-8 veckors ålder och därefter vid 12-13 veckors ålder. Anledningen till att två vaccinationer bör göras är att under de första månaderna kan antikroppar som valpen fått från tiken störa valpens egen antikroppsbildning efter vaccinationen. Efter 12 veckors ålder är tikens antikroppar borta och valpen kan bilda egna som skyddar tills nästa vaccinationstillfälle vid 1 års ålder. Därefter vaccineras hunden mot Parvo vart tredje år.

Kennelhosta

Kennelhosta påminner om människans kikhosta. Sjukdomen kan orsakas av flera olika virus och bakterier och leder oftast till en mycket kraftig och långvarig hosta. Inte sällan pågår hostandet i cirka 3 veckors tid. Ibland kan sekundära infektioner tillstöta och hunden kan då utveckla lunginflammation. Kennelhosta är vanlig och smittar lätt. Ofta ses en ökning av fall vintertid och i samband med hundutställningar och andra tävlingsarrangemang där många individer samlas på begränsad yta.

Vi har två typer av kennelhostevaccin. Nobivac KC droppas i nosen. Detta vaccin ger ett något bättre och snabbare skydd mot fler smittämnen än Nobicac Pi som injiceras under huden. En del hundar kan tycka det är lite obehagligt att få en droppe i nosen, men de flesta är obekymrade.

Kennelhostevaccinet ger ett kortvarigt skydd och skall därför ges årligen.

Valpsjuka

Valpsjuka är en dödlig virussjukdom som är utrotad i Sverige, men som dyker upp i vårt land ibland i samband med import av hundar eller på hundar som vistats utomlands. Alla hundar i Sverige bör vaccineras mot valpsjuka för att denna sjukdom inte åter ska få fäste här.

Viruset ger först diffusa symptom som till exempel hosta, rinnande nos och ögon men kan sedan övergå i neurologiska symptom med dödlig utgång.

Valpen vaccineras vid 12 veckors ålder och detta upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden mot valpsjuka vart tredje år.

HCC (smittsam leverinflammation)

HCC är en ovanlig virussjukdom som orsakar en allvarlig form av hepatit – ofta med dödlig utgång. Viruset angriper också slemhinnor.

Valpen vaccineras vid 12 veckors ålder och detta upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden mot HCC vart tredje år.

Rabies

Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett över hela världen men Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Hund är, globalt sett, den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. Smittan är relativt vanligt förekommande i Östeuropa men ovanlig i övriga Europa. I Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika är sjukdomen tämligen allmän. För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands.

För rabiesvaccination fordras ett EU-pass, vilket du kan få utfärdat hos oss på Animalen. Hunden ska ha fyllt 3 månader innan den vaccineras. Vi rekommenderar en 2:a grundvaccination 1 månad efter den 1:a vaccinationen. Hunden får resa först efter att 21 dagar har gått från senaste vaccinationstillfället. Studera Jordbruksverket hemsida för aktuella bestämmelser för just det land du ska resa till, nya regler gäller från 1 januari 2012.

Vaccinering sker vart tredje år med Intervet Nobivac Rabies, alternativt varje år med Merial Rabisin vet. Observera att vissa länder kan kräva årlig vaccination trots EU:s bestämmelser.

Leptospiros

Leptospiros orsakas av en bakterie som i första hand angriper och skadar lever och njurar. Sjukdomen är vanlig utomlands, men i Sverige än så länge mycket ovanlig. Vaccination görs bara vid resa till länder med hög smittorisk.

Grundvaccination sker genom två vaccinationer med en månads mellanrum och därefter var sjätte till tolfte månad för upprätthållet skydd.

Vaccinera katt

Parvovirusinfektion – Kattpest

Parvovirus angriper tarmarna och ger kraftig diarré. Om kattungar och gamla katter smittas blir utgången ofta dödlig, om djuret inte får vård mycket snabbt. Viruset är allmänt förekommande och kan även spridas till rena innekatter via ägarens skor.

Kattungar vaccineras vanligen från 9 veckors ålder. Ytterligare en vaccination ges efter 4 veckor. Därefter vaccineras katten mot Parvo vart tredje år.

Kattsnuva

Kattsnuva orsakas av flera olika virus och bakterier. De vanligaste är Herpes- respektive Calicivirus vilka kan ge allvarliga symptom i form av övre luftvägsinfektioner med rinnande ögon, snuva och matvägran.

Kattungar vaccineras vanligen från 9 veckors ålder. Boosterdos ges efter 4 veckor. Vuxna ovaccinerade katter bör också ges en grundvaccination, d v s två vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva.

Rabies

Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett över hela världen men Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Hund är, globalt sett, den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. Smittan är relativt vanligt förekommande i Östeuropa men ovanlig i övriga Europa. I Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika är sjukdomen tämligen allmän. För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som reser utomlands.

För rabiesvaccination fordras ett EU-pass, vilket du kan få utfärdat hos oss på Animalen. Katten ska ha fyllt 3 månader innan den vaccineras. Vi rekommenderar en 2:a grundvaccination 1 månad efter den 1:a vaccinationen. Katten får resa först efter att 21 dagar har gått från senaste vaccinationstillfället. Studera Jordbruksverket hemsida för aktuella bestämmelser för just det land du ska resa till, nya regler gäller från 1 januari 2012.

Vaccination sker från 3 månaders ålder och därefter skall katten vaccineras vart tredje år om Nobivac Rabies använts men varje år om vaccinet Rabisin använts. Observera att vissa länder kan kräva årlig vaccination trots EU:s bestämmelser.